Projekt PROKOP – central bezprostředně navazuje na úspěšně probíhající projekt PROKOP – východ a své aktivity bude rozvíjet v Ústeckém, Libereckém (vybrané lokality), Jihočeském, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze. Koncept je obdobný jako u předchozího projektu, ale již nezahrnuje tvůrčí a pilotní činnosti, pouze obsahuje přípravnou fázi - nastavení spolupráce s relevantními KrP ČR, budování regionálních týmů včetně týmu lektorů a příp. nutnou aktualizaci výukových a podpůrných materiálů pro cílovou skupinu.

Osoby charakterizované překážkami vstupu na trh práce nemají kapacitu efektivně využívat nástroje APZ a často jim chybí i orientace ve službách zaměstnanosti. Co je dále limituje v možnostech získání zaměstnání či v oblasti zvýšení zaměstnatelnosti prostřednictvím posílení klíčových kompetencí, je předlužení či nedostatečná socializace. Uchazečům, ale i zájemcům o zaměstnání v evidenci ÚP, a také neaktivním osobám budeme poskytovat vzdělávání ve třech osvědčených modulech – finanční, občanské gramotnosti a měkkých dovednostech a samozřejmě také prostřednictvím individuálního poradenství.

Cílem projektu je prevence vzniku překážek vstupu na trh práce a jejich odstraňování u osob cílové skupiny pro zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob. Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím důrazu na kvalitu, adresnost a komplexnost klíčových podpůrných aktivit, především jejich interaktivnost, zapojení účastníků, praktičnost a využívání modelových situací. Rozvoj osobních kompetencí (měkkých dovedností) klientů je nezbytný pro výkon prakticky každého povolání, naprostá většina zaměstnavatelů některé z těchto dovedností vyžaduje, stejně jako je nezbytné tyto schopnosti uplatňovat již při získávání pracovního uplatnění. Vzdělávací programy přinesou klientům zvýšení úrovně těchto kompetencí.

Naši poradci poté budou s motivovanými klienty individuálně řešit jejich životní situaci, a budou se snažit aktivizovat je a zvýšit jejich sebevědomí tak, aby klient dokázal vystoupit ze „začarovaného kruhu“ nezaměstnanosti. PROKOP – central, jako druhý ze soustavy tří projektů, která ve svém závěru obsáhne území celé České republiky, si klade za cíl podpořit 4 800 osob.

Zájemci o aktivity projektu nás mohou již nyní kontaktovat na e-mailu: prokop@fdv.cz.

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti II.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008
Rozpočet: 101 151 345 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2020

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.