Projekt pilotně ověří některá vybraná opatření z dříve realizovaného projektu Podpora neformálních pečovatelů, například budou ustanoveny dva poradní orgány, jejichž základním cílem bude facilitace spolupráce a moderace diskuze nad problematikou neformální péče, hledání nejlepších možných uplatnitelných řešení a nalézání konsensu. V případě expertního týmu je cílem nastartování systematické mezioborové spolupráce různých aktérů explicitně nad oblastí neformální péče a etablování problematiky jako agendy, která si zaslouží dlouhodobou pozornost. Zapojení poradního týmu pečujících zajistí, že nedojde k odtržení práce expertů od potřeb samotné cílové skupiny a ta měla jako objekt politiky možnost v procesu její tvorby artikulovat své zájmy.

V projektu bude věnována pozornost i pracovníkům veřejné správy, kteří přicházejí do kontaktu s pečujícími osobami, kteří budou mít možnost prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu zvýšit svou informovanost a připravenost na práci s pečujícími rodinami a jejich efektivní podporu.

Pracováno bude i přímo s pečujícími osobami, pro které bude připraven informačně vzdělávací seminář a příručka se základními radami a kontakty.

Součástí bude i několik analytických úkolů – například reprezentativní šetření na populaci ČR o fenoménu neformální péče, které napoví o ochotě pečovat a umožní získat informaci o absorpční schopnosti společnosti poskytovat neformální péči kvůli demografickému stárnutí stále většímu počtu potřebných osob. V případě zjištění, že ve společnosti není ochota v budoucnosti neformální péči poskytovat, je to podstatná informace pro plánování sociálních služeb (vč. procesu deinstitucionalizace služeb), jejichž kapacity budou muset být adekvátně navýšeny, aby zajistily péči všem potřebným osobám. Vzhledem k nákladům, které zajištění péče stárnoucí populace bude v budoucnu pro veřejné rozpočty představovat, je nesmírně důležitá i informace o tom, za jakých podmínek a podpory by byla rodina ochotna neformální péči vykonávat. Ponechání určitého podílu pečovatelského břemene v neformální sféře je pro udržitelnost systému dlouhodobé péče klíčové.

Aktuálně:

PŘÍRUČKA PRO PEČUJÍCÍ

V rámci projektu byla vydána příručka pro pečující „Jak na péči? Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka“. Příručka pomůže čtenáři se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkého člověka, poslouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Stáhnout si ji můžete zde

Součástí příručky je 14 krajských listů s kontakty na místa a organizace, kde mohou pečující v místě svého bydliště získat podporu. Vybrat a stáhnout si Váš kontaktní list můžete zde: Kontaktní listy.

Organizace, instituce i jednotlivci, kteří by rádi s příručkou pracovali více, profesionálně ji pro své účely vytiskli či aktualizovali kontaktní listy, si mohou podklady stáhnout zde: Podklady k tisku.

 

Využívejte a šiřte příručku všude tam, kde mohou informace pomoci. Děkujeme!

 

Máte nějaký podnět k úpravě či doplnění příručky či kontaktního listu? Zašlete nám ho, prosím, na e-mail pecovatele@fdv.cz. Děkujeme.

 

Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni?

Kulaté stoly jsou určené především pro představitele a pracovníky krajů a obcí, pracovníky regionálních a lokálních poboček ÚP, zástupce poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a další zájemce z řad odborné veřejnosti. V rámci kulatého stolu se budeme věnovat oblastem, ve kterých mohou kraje a obce usilovat o podporu pečujících osob, konkrétním opatřením a nástrojům podpory, které mohou kraje a obce využít, inspiraci a dobrým příkladům z praxe a sdílení vlastních zkušeností.

Kulaté stoly se budou konat v těchto krajích:

15. 4. 2019 Liberecký - pozvánka

16. 4. 2019 Jihomoravský - pozvánka

23. 4. 2019 Plzeňský - pozvánka

24. 4. 2019 Pardubický - pozvánka

25. 4. 2019 Praha - pozvánka

26. 4. 2019 Ústecký - pozvánka

29. 4. 2019 Jihočeský - pozvánka

30. 4. 2019 Karlovarský - pozvánka

2. 5. 2019 Královehradecký - pozvánka

6. 5. 2019 Moravskoslezský - pozvánka

7. 5. 2019 Středočeský - pozvánka

9. 5. 2019 Olomoucký - pozvánka

10. 5. 2019 Zlínský - pozvánka

13. 5. 2019 Vysočina - pozvánka

V pozvánce naleznete podrobné informace o kulatých stolech v jednotlivých krajích. Pro další informace se můžete obracet na Bc. Jitku Gottliebovou nebo Mgr. Dagmar Solnářovou pecovatele@fdv.cz

 

           INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ – SEMINÁŘE PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ

Semináře jsou určeny hlavně (avšak nejen) pečujícím, kteří s péčí začínají a potřebují se zorientovat v existující podpoře. Pečujícím budou předány informace jak postupovat a kam se obrátit při zahájení péče, jaké existují možnosti finanční a institucionální podpory pečujících, jaké profesionální služby s péčí mohou pomoci (s ohledem na situaci v regionu) a praktické tipy, jak péči co nejlépe zorganizovat a zvládat. Začínáte pečovat? Zvažujete domácí péči o své blízké? Pečujete dlouhodobě, ale máte otázky? Přijďte si pro potřebné informace a povzbuzení!

 

Termíny a místa konání kurzů JARO 2019:

4. 3., Karlovy Vary (pozvánka zde)

11. 3., Olomouc (pozvánka zde)

25. 3., Pardubice (pozvánka zde)

 

V pozvánce naleznete podrobné informace o místě a času konaní včetně návodu, jak se na seminář přihlásit. Pro další informace se můžete obracet na Mgr. Dagmar Solnářovou - dagmar.solnarova@fdv.cz.

 

Ukončené semináře PODZIM 2018:

12. 11., Pardubice (pozvánka zde)

19. 11., Olomouc (pozvánka zde)

28. 11., Karlovy Vary (pozvánka zde)

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY OBCÍ A ÚŘADŮ PRÁCE

V rámci projektu pořádáme kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti (zaměstnance úřadů práce a obecních úřadů) zaměřený na podporu sociální práce s neformálními pečujícími. Náplní kurzů jsou základní komunikační techniky při navazování kontaktu s pečujícími a komplexní posuzování jejich potřeb v závislosti na tom, o koho pečují a v závěru problematika syndromu vyhoření. Kurz je koncipován tak, aby účastníci měli dostatek prostoru pro sdílení dobré praxe a diskusi obtížných případů. Obsahem kurzu je síťování a koordinovaná podpora, z tohoto důvodu je část míst vyhrazena zaměstnancům obcí a část pracovníkům ÚP.

Nabízený kurz bude v celkovém rozsahu 24 hodin (3 vyučovací dny, prezenční forma) a pro účastníky bude bezplatný. Vzdělávací program je akreditován dle zákona č. 108/2006 Sb. jako další vzdělávání pro sociální pracovníky (A2018/0001-SP) a dle zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro úředníky (AK/PV-89/2018) a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (AK/VE-53/2018).

 

Termíny a místa konání kurzů:

Jaro 2018

12. 3., 13. 3. a 19. 4. Plzeň

3. 4., 4. 4. a 10. 5. Jihlava

23. 4., 24. 4. a 17. 5. Karlovy vary

14. 5., 15. 5. a 6. 6. Olomouc

28. 5., 29. 5. a 1. 10. Liberec

 

Podzim 2018

10. 9., 11. 9. a 4. 10. Brno

25. 9., 26. 9. a 16. 10. Praha

8. 10., 9. 10. a 1. 11. Jihlava II 

 

Termíny kurzů pro rok 2019 nejsou stanoveny.

Pro další informace se můžete obracet na Mgr. Dagmar Solnářovou - dagmar.solnarova@fdv.cz.

 

Může se Vám hodit:

Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o sociálních službách, která se přímo dotkne téměř 110 000 pečujících rodin.

Příspěvek na péči v III. stupni bude nově zvýšen o 4 000 Kč na 12 800 Kč (k červenci 2019).
Příspěvek na péči v IV. stupni bude nově zvýšen o 6 000 Kč na 19 200 Kč (pravděpodobně od ledna 2019).

Zákon ještě musí projít senátem a musí být podepsán prezidentem. Předpokládá se, že začne platit na začátku roku 2019. Více zde.

 

Od 1. června 2018 lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Připravilo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí. Více zde.

 

Podpora neformálních pečujících II.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006922
Rozpočet: 17,7 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 5. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podpora neformálních pečujících na Facebooku

 

Výstupy projektu Neformální pečující