Znalosti z oblasti digitálních technologií, jejich efektivní používání v práci nebo běžném životě jsou dnes nezbytností. Na tyto potřeby reaguje projekt s názvem Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 2020). Projekt je realizací Strategie digitální gramotnosti, jedná se o koncepci rozvoje digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 523 dne 1. 7. 2016.

Projekt vznikl se záměrem zpřístupnit řadu praktických informací ke zvýšení digitální gramotnosti v online podobě na jednom místě prostřednictvím DigiPortálu. Ten je určen zaměstnancům institucí, tak jednotlivcům bez rozdílu zaměstnanecké pozice, věku a vzdělání. Usnadňuje orientaci v nových technologiích s ohledem na jejich využitelnost. DigiPortál je tedy vzdělávací prostředí uzpůsobené k individuálnímu učení a seberealizaci, předávání užitečných informací z oblasti informačních a komunikačních technologiích. Nezapomíná při tom na jejich aplikovatelnost v praxi.

V projektu se budou pořádat roadshow a workshopy, které proběhnou ve všech krajích ČR. Jsou určeny všem zájemcům o další vzdělávání v oblasti digitálních technologií a pro laickou i odbornou veřejnost budou všechny tyto akce zdarma. Připravovat se budou také webináře a audiovizuální spoty. Naplánované akce spolu s dalšími aktivitami v projektu lze sledovat na webu DigiPortálu.

Předpokládá se, že podpoření dalšího vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti bude mít pozitivní dopady na posílení konkurenceschopnosti na trhu práce, a to i v lokalitách, jenž se potýkají s vyšší mírou nezaměstnanosti. Přínosem tak bude posílení konkurenceschopnosti státu, organizací i jednotlivců jako pracovní síly.

Aktuálně:

Od října 2017 do června 2020 plánujeme realizovat řadu roadshow a workshopů, které budou probíhat ve všech krajích ČR. Vystoupí na nich odborníci na digitální vzdělávání a informační technologie, kteří budou na svých přednáškách posluchačům představovat současné trendy v digitálních technologiích, užitečné aplikace i programy a budou také motivovat k využívání digitálních technologií v profesním i běžném životě. Některé z roadshow budou určeny zaměstnancům GŘ ÚP ČR, ti na nich budou seznámeni s již zmiňovanými metodikami. Datum i místo konání těchto akcí spolu s dalšími aktualitami se včas dozvíte na facebookové stránce DigiStrategie

Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0005634
Částka: 53 740 050 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2020

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

DigiStrategie na webu     DigiStrategie na Facebooku